Vinterfodring af hønsefugle

I det moderne kulturlandskab, hvor der enten er grønne vintersædsmarker eller sort pløjejord, er der ikke megen proteinrig føde (ukrudtsfrø, spildkorn mm)at finde for markens hønsefugle. Derfor er det vigtigt at der igennem vinteren og det tidlige forår frem til ynglesæsonen, er fodersteder hvor fuglene kan søge føde i fred for rovvildtet.

 

De mest anvendelige foderemner er hvede og majs som kan udlægges i foderautomater, hvor hvert jagtrevir nærmest har udviklet deres eget patent. Vigtigst er det dog at kornet udfodres igennem slidser, spiraler eller andet der sikre at der ikke sker en overdosering med risiko for at kornet bliver dårligt eller at der tiltrækkes rotter. Af hensyn til råvildtets sarte vomflora er det også vigtigt at de ikke får uhindret adgang til kornet. Af landskabelige hensyn males foderautomaten sort eller army-grøn

Fasaner

Engelske undersøgelser viser at fasanhøner der er i god foderstand har betydelig højere ynglesucces end høner, der ikke har været fodret. God foderstand handler ikke blot om vægt men også om fedtreserver. De engelske undersøgelser har påvist en tydelig sammenhæng mellem hønens fedtreserver og dens evner til at udruge og passe kyllingerne. En fasanhøne bruger op mod 80% af fedtreserverne i de første 20 dage, hun ruger.

Når kyllingerne er udruget vil en velnæret fasanhøne også være mere tilbøjelig til at introducere kyllingerne til protein-rig føde (insekter) fremfor føde rig på kulhydrater (korn, grønt ol). Foderautomater til fasaner placeres langs randzoner, hvor fasanen ynder at opholde sig. Det er vigtigt at automaten placeres tæt ved dækning, så fasanerne hurtigt kan søge skjul, hvis der er fare på færde. Højde til foderspiral: ca 30 cm

Agerhøns

Lige som fasanhøner er velnærede agerhøns også bedre til at udruge og pleje deres kyllinger. Desuden har andre engelske undersøgelser vist at hvis en agerhøne skal have sit daglige ernæringsbehov dækket med planter og grønne skud skal den pirke 25.000 gange, hvor i mod hvis den får det dækket med ukrudtsfrø og korn skal den kun pirke 500 gange, hvilket betyder at den også skal bruge lang mindre tid på fødesøgning hvor den vil være eksponeret for rovvildt. Vinterfodring af agerhøns bør ske med flere små foderautomater, da de udparrede agerhøns er stærkt territorie hævdende og derfor ikke vil dele foderautomaten med andre par-høns. Foderautomaterne placeres i/langs hegn, diger, insektvolde og andre linieformede biotoper hvor agerhønen ynder at opholde sig. Vær opmærksom på at automaterne ikke placeres i nærheden af store træer, hvor rovfugle kan sidde på udkig. Når der dannes skorpesne, vil agerhønen have glæde af at der ryddes spor på grønne marker så der bliver adgng til grønne skud, ukrudtsfrø mm. Højde til foderspiral: ca 20 cm

 

Det er vigtigt at når fodringen først er påbegyndt, så fastholdes den frem til at ynglesæsonen starter i maj. Særligt agerhøns kan med fordel fodres hele året.

 

God arbejdslyst!