De rå(g)er og de skriger hele dagen…

 – Hvorfor sky’er I ikk’ også de voksne?!” 

- Spørgsmålet er blevet stillet mangen en råge”bekæmper”, for nu at bruge den betegnelse, nogle kommuner vælger at anvende om de jægere, der melder sig under reguleringsfanerne.

 

Og hvorfor gør vi så i grunden ikke det?

 

Årsagen skal findes i simpel jagtetik – i lidt mindre simpel national lovgivning – samt i for menigmand komplet uforståelig international EU-lovgivning. 

 

Kort ridset op:

 

Rågen er i EU sammenhæng listet på det såkaldte ”bilag 2”, der i princippet åbner for, at enkelte lande kan fastsætte jagttider for arterne på bilaget. Dog er Danmark er ikke blandt dem, der må fastlægge en jagttid for netop råge.  (Årsagen herfor fortaber sig i det uvisse for undertegnede, til trods for et ihærdigt detektivarbejde!)

Det ophidser dog næppe den gængse jæger af følgende to årsager: 

1. De færreste er interesserede i at spise gamle råger 

2. Rågen udgør ingen trussel mod ”nyttevildtet”, da fødeemnerne består af smådyr som insekter, orme og snegle samt plantedele som korn, majs og kartofler. 

 

Dansk lovgivning berettiger imidlertid lodsejere til at få skadevoldende vildt aflivet, ved såkaldt ”regulering” – hvilket er et ord af afgørende betydning, idet der dermed ikke er tale om ”jagt”. Enkelte arter kan volde så karakteristiske og hyppigt forekommende gener, at arterne, reguleringsformen og tidspunktet for reguleringens udførelse er udspecificeret i jagtloven – dog skal der som noget forholdsvis nyt ALTID søges om forudgående tilladelse ved Naturstyrelsen, før fuglevildt må reguleres.

 

Rågeunger må reguleres i kolonierne, for derved at forsøge at holde koloniens omfang i skak. Det siger sig selv, at man ikke må skyde de voksne fugle i yngleperioden, af dyreetiske hensyn.

Hvad mange dog ikke ved er, at man udover ovennævnte kan søge om tilladelse til at regulere rågeunger på ikke-høstede marker, samt voksne fugle i kolonier i perioden inden redebygning. Disse må også reguleres senere på sommeren, hvis de optræder i større flokke på marker, hvor de forvolder skade. 

 

Derfor vil jeg - når jeg så igen i år bliver spurgt ad - for nemheds skyld stadig holde mig til forklaringen om, at ”man kan jo ikke lade ungerne ligge og sulte oppe i reden”! 

– Og er rågehaderen af den vedholdende slags, der begynder at efterlyse argumenter for, at vi ikke indfører efterårsjagt… Ja, så må man skrue bissen på: 

- ”Ja, det er altså noget med nogle indviklede EU- regler, som er meget komplicerede at komme ind på…!”

 

Og dermed nok om dét – I grunden bør vi vel kun glædes over, at det overhovedet ER de unge, saftigtmøre delikatesser, vi er berettiget til at plukke fra træerne, inden de bliver overmodne!

 

Knæk og bræk når det går løs – hvis man da overhovedet må bruge dén hilsen, når der nu ikke er tale om ”jagt”?!

 

Jákup, Jagtmagasinet.dk